Niki C – 12/21/2022

Niki C spoke 12/21/2022 to AA, Valley Group (Wednesday)